ALGEMENE VOORWAARDEN

Opgesteld: juni 2013
Download de algemene voorwaarden in PDF

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RICOKASTELIJN, en een Wederpartij waarop RICOKASTELIJN deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes of overeenkomsten van RICOKASTELIJN zijn geldig voor een termijn van 30 dagen. RICOKASTELIJN heeft het recht het aanbod binnen 7 dagen na ontvangst van de goedkeuring te herroepen.
2. Opdrachtgever kan niet aan zijn aanbieding, offerte of overeenkomst worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht RICOKASTELIJN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes of overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Annulering en teruggave

1. Indien de opdrachtgever de opdracht aan RICOKASTELIJN annuleert, is hij verplicht RICOKASTELIJN schadeloos te stellen door betaling van de door RICOKASTELIJN reeds gemaakte kosten.
2. Zonder voorafgaande toestemming van RICOKASTELIJN mogen de goederen niet aan RICOKASTELIJN teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico zijn voor opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijzen

1. Indien niet anders is overeengekomen of uitdrukkelijk vermeld gelden de prijzen inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen en typfouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn exclusief transportkosten.

Artikel 5 – Betaling

1. Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij levering. Voor alle opdrachten onder de 1000,- incl. dient 10% van de totale som te worden voldaan, bij opdrachten boven de 1000,- incl. dient 20% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 90% of 80% bij aflevering. De opdracht wordt ingepland zodra de aanbetaling binnen is. Indien de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens afhaling mogelijk is.

Artikel 6 – Levering

1. De levertijd gaat in na ontvangst van de aanbetaling.
2. RICOKASTELIJN doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal RICOKASTELIJN de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontleden, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn.
2. RICOKASTELIJN geeft de voorkeur aan het ophalen van haar meubels. Eventuele bezorging alleen mogelijk in overleg. RICOKASTELIJN bezorgt tot de eerste deur begane grond. Bij goed bereikbare plaatsen is RICOKASTELIJN bereid te helpen de meubelen op de gewenste plaats te zetten. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

Artikel 7 – Garanties en aansprakelijkheid

1. De garantie met betrekking tot de door RICOKASTELIJN geleverde zaken (steigerhouten of sloophouten meubelen) bij normaal gebruik 6 maanden garantie. Voor de producten af fabriek beperkt dit zich tot de door de fabrikant toegekende garantie.
2. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van RICOKASTELIJN, afnemer of derden wijzigingen hebben aangewend aan de goederen die geleverd zijn.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen 3 maanden na aflevering is RICOKASTELIJN verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. RICOKASTELIJN kan ervoor kiezen de meubelen te herstellen dan wel te vervangen. Goederen moeten voor herstel bij RICOKASTELIJN afgeleverd of ingeruild worden.
4. Indien RICOKASTELIJN aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.
5. RICOKASTELIJN kan geen garantie geven op het niet werken van steigerhout.